Abonnemangsvillkor för Söderholms IT-tjänster's Webhotell.

1. Allmänt
1.a Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund och Söderholms IT-tjänster , med avseende Webkonto och där tillhörande tilläggstjänster.
1.b Kund kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej kund myndig är dennes målsman ansvarig.
1.c Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av kund till ytterligare part.

2.
Support
2.a Fri support på webkontot under abonnemangs tiden. Support sker via telefon, e-mail och information på Söderholms IT-tjänster's
hemsidor.

3.
Avtalstid
3.a Avtalet fortgår tills kunden vill bryta avtalet.
3.b Webkontot kan av kund sägas upp när som helst men dock minst två månader i förväg. Uppsägningen skall ske skriftligt via brev eller e-mail.
3.c Återbetalning av erlagda avgifter görs ej.
3.d Söderholms IT-tjänster äger rätten att säga upp avtalet om kund har brutit mot någon av punkterna i avtalet eller om kunden anses vara olämplig som kund.

4.
Avgifter för webkonto
4.a Avgifter för webkonto utgår i form av betalning via faktura.
4.b Kund som underlåter att betala kommer att stängas ute från sitt konto, dock ej innan att betalningspåminnelse eller varning har skickats via e-mail.
4.c Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
4.d Kund skall snarast meddela Söderholms IT-tjänster om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 30 dagar efter fakturadatum) förlorar kund rätten att göra invändning mot fakturan. Har kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Söderholms IT-tjänster medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kund är skyldig att betala.
4.e Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.
4.f Vid avgiftshöjning har kund rätt att skriftligen säga upp avtalet.
4.g Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

5.
Överlåtelse av abonnemang
5.a Abonnenten får ej överlåta avtalet.

6.
Söderholms IT-tjänster's ansvar
6.a Söderholms IT-tjänster utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Söderholms IT-tjänster's servrar. Söderholms IT-tjänster är ej ansvarig eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Söderholms IT-tjänster är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Söderholms IT-tjänster datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.
6.b Söderholms IT-tjänster raderar aldrig abonnentens information, vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.
6.c Då webkontot upphört genom uppsägning, omdirigerar Söderholms IT-tjänster ej ankommande e-mail

7. Kontoinnehavares ansvar
7.a Kontoinnehavare förbinder sig att följa finsk, europeisk och internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kund skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.
7.b Kontoinnehavare förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos Söderholms IT-tjänster.
7.c Kontoinnehavare ansvarar för allt handlande denne utför via sitt konton i form av korrespondens och spam med e-mail etc.
7.d Kontoinnehavare ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor.
7.e Kontoinnehavare får inte sälja plats till egna kunder inom ramen för sitt hårddiskutymme, om inte annat överenskommits med Söderholms IT-tjänster. Detta gäller både Kontoinnehavare med egen domän och Kontoinnehavare under Söderholms IT-tjänster's domän.

8.
Policy
8.a Söderholms IT-tjänster har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot avtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan Kontoinnehavare avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.
8.b Webkontot innebär att Kontoinnehavare har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via WWW eller FTP. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via websidan eller ftp.

9.
Force majeure
9.a Söderholms IT-tjänster skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Söderholms IT-tjänster skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Söderholms IT-tjänster inte heller kunnat undvika eller övervinna.

10.
Tvist
10.a Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i finsk domstol enligt finsk rä
tt.

Läs även om hur vi hanterar personuppgifterna under Kontakta Oss --> Hantering av personuppgifter.